Lưu trữ thẻ: join domain trong tnas

Hướng dẫn cách join domain trong TerraMaster NAS (TNAS)

Hướng dẫn cách join domain trong TerraMaster NAS (TNAS). TNAS của bạn có thể tham gia máy chủ miền hiện có dưới dạng miền Windows hoặc máy khách LDAP. Bạn có thể quản lý quyền truy cập của người dùng miền hoặc LDAP vào các thư mục được chia sẻ. Để thêm TNAS vào máy […]