Lưu trữ thẻ: Cài đặt DAS D2-310

Hướng dẫn cài đặt nhanh bộ lưu trữ DAS TerraMaster D2-310

Cài đặt nhanh DAS D2-310

Cài đặt nhanh DAS TerraMaster D2-310 Nên làm trước khi thực hiện Nếu bạn bấm và giữ nút Reset trong vòng 10 giây, toàn bộ dữ liệu trên ổ cứng dữ bị xóa và không thể khôi phục Thiết bị có thể không tương thích với loại ổ cứng đã được sử dụng trên một […]