Lưu trữ thẻ: D8 Thunderbolt 3

TerraMaster công bố giải pháp lưu trữ chuyên nghiệp DAS D8 Thunderbolt 3

TerraMaster là một thương hiệu chuyên nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm lưu trữ mới mẻ, bao gồm lưu trữ gắn mạng NAS và lưu trữ gắn trực tiếp DAS. Gần đây, công ty đã công bố thiết bị ổ lưu trữ D8 Thunderbolt 3 là một phần trong chuỗi sản phẩm Thunderbolt 3 […]