Lưu trữ thẻ: financial services

Ứng dụng Napatech trong Financial Services

Napatech Financial Services Giao dịch thuật toán đang thay đổi các quy tắc của cuộc chơi Trong thế giới giao dịch giữa máy móc dựa trên thuật toán ngày nay, hàng triệu cổ phiếu có thể được giao dịch trong một nano giây và bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể tốn hàng […]