Lưu trữ thẻ: Giảm độ trễ giao dịch

Giảm độ trễ tick-to-trade trong giao dịch chứng khoán xuống 10 μs với Napatech SmartNICs

Financial-Applications-fig.1

Giảm độ trễ giao dịch chứng khoán từ 100 μs xuống 10 μs Giảm độ trễ tick-to-trade trong giao dịch chứng khoán xuống 10 μs với Napatech SmartNICs. Một ngân hàng đầu tư tốp đầu thế giới đã giảm được độ trễ giao dịch tick-to-trade từ 100 μs xuống tới mức 10 μs Thách thức […]