Lưu trữ thẻ: Sử dụng FTP TerraMaster

Truy cập tới bộ NAS TerraMaster bằng giao thức FTP kết hợp với NAT port và DDNS qua Internet

F2 422 10

Hướng dẫn cách truy cập từ xa qua Internet tới bộ NAS TerraMaster bằng giao thức FTP kết hợp với NAT port và DDNS