Lưu trữ thẻ: TerraMaster DupleBackup

Sử dụng DupleBackup trong TOS để backup dữ liệu lên Google, Onedrive, Amazon S3 hay qua iSCSI LUN

duple-backup-terramaster

Sử dụng DupleBackup trong TOS để backup dữ liệu lên Google Drive, Onedrive, Amazon S3 hay thông qua iSCSI LUN Thông tin chi tiết về TerraMaster, vui lòng liên hệ TFSI.vn