Lưu trữ thẻ: thiet lap dac quyen

Tạo User Group trong Privileges của hệ điều hành TOS TerraMaster

Tạo user group trong TOS. Tạo User Group trong Privileges của hệ điều hành TOS TerraMaster. Đây là một trong những việc làm quan trọng nhất đối với việc phân quyền người sử dụng. Đặc biệt tại những công ty, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi thành viên là khác nhau. Việc chia người […]