Lưu trữ thẻ: tuy chinh volume trong tnas

Tùy chỉnh Volume trong TOS hệ điều hành trên thiết bị lưu trữ mạng NAS TerraMaster

Tùy chỉnh Volume trong TNAS là một trong những điều cần thiết khi thiết lập TerraMaster. Bạn có thể thấy mục này trong Storage Manager. Storage Manager cho phép bạn quản lý và giám sát không gian lưu trữ ổ cứng của TNAS. Bạn có thể sử dụng nó để hoàn thành các tác vụ […]