Lưu trữ thẻ: Windows Server 2016

Những tính năng mới về Storage trong Windows Storage Server 2016

Windows Storage Server 2016 Microsoft luôn cung cấp các giải pháp đầu tư an toàn và hiệu quả cao cho vấn đề về hạ tầng Cloud của khách hàng. Việc hổ trợ thêm tính năng Storage Space Direct và Storage Space thông qua JBOD trong khái niệm Software-defined Storage, đồng thời Microsoft vẫn hỗ trợ […]