Lưu trữ thẻ: đồng bộ dữ liệu TerraMaster

Tự đồng bộ dữ liệu trên TNAS qua cloud

Đồng bộ dữ liệu với TerraMaster TNAS: Các bước thiết lập để TNAS tự đồng bộ dữ liệu với cloud. TNAS hiện đã hỗ trợ đồng bộ dữ liệu thông qua các cloud OneDrive, Dropbox, Google. Ví dụ dưới đây sẽ minh họa cách đồng bộ dữ liệu thông qua Dropbox. Bạn có thể thực […]