Lưu trữ thẻ: Telecom Operators

Ứng dụng Napatech trong Telecom Operators

Napatech Telecom Operators Dữ liệu di động phát triển nhanh hơn so với khả năng thích ứng của viễn thông Thách thức mà các nhà khai thác viễn thông phải đối mặt là tốc độ tăng trưởng dữ liệu, liên quan đến số lượng thiết bị và ứng dụng đa phương tiện trong mạng ngày […]