Lưu trữ thẻ: TOS User

Hướng dẫn tạo tài khoản và chia sẻ thư mục NAS TerraMaster

Tạo tài khoản TOS User

Hướng dẫn tạo tài khoản người dùng và chia sẻ thư mục trên bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster Thông tin chi tiết về sản phẩm TerraMaster, vui lòng liên hệ TFSI.vn