Lưu trữ thẻ: Virtualization Solutions

Ứng dụng Napatech trong Virtualization Solutions

Napatech Virtualization Solutions Smarter Data Delivery trong môi trường ảo Ảo hóa đã cho phép các ứng dụng và dịch vụ doanh nghiệp di chuyển lên đám mây. Thách thức tiếp theo là di chuyển các chức năng mạng và lưu trữ. Một ví dụ là sáng kiến Network Functions Virtualization (NFV) trong Telecom Services market. […]