Lưu trữ thẻ: Multimedia Server

Cài đặt Multimedia Server trên TerraMaster (TOS).

Thiết lập Multimedia Server

Cài đặt Multimedia Server trên TerraMaster (TOS) giúp bạn có thể  phát nội dung đa phương tiện bằng thiết bị TNAS của bạn qua mạng. Các thiết bị tương thích bao gồm: Smart TV, Apple TV, PlayStation 3, Xboox 360, ChromeCast và các thiết bị khác. Các thiết bị này được coi là tương thích […]